Ceník ubytování

od 1.1.2023
KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ 1 osoba
počet nocí Kč 
 1 - 4 320,-
5 - 10 250,-
11 - 14 240,-
15 a více 230,-


DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ 1 osoba
MALÝ POKOJ 7 200,-
VELKÝ POKOJ 7 750,-
2 OSOBY a více 6 000,-

Firmy a skupiny mohou získat smluvní slevu !

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vlastimil Adam
Tovární 1047
Sokolov
Česká republika

IČ:12578151

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") Vlastimil Adam

 1. , se sídlem U Obecního dvora  801/6, Praha 1, identifikační číslo: 28390172, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Spisová značka: C 138152 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ubytovnasokolov.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. uživatelský účet
 7. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služby (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 8. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.
 9. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 10. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 11. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 12. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 13. uzavření kupní smlouvy
 14. Veškerá prezentace služby umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 15. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o služby, a to včetně uvedení cen jednotlivého služby a nákladů za navrácení služby, jestliže toto služby ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny služby jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 16. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním služby. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním služby uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je služby doručováno v rámci území České republiky.
 17. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném služby (objednávané služby „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného služby a

informace o nákladech spojených s dodáním služby (dále společně jen jako „objednávka").

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat  objednávky objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „platba". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. ena služby a Platební podmínky
 5. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby
 6.  

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.193679311/0600, vedený u společnosti 193679311/0600 (dále jen „účet prodávajícího");

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

bezhotovostně platební kartou

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služby.

 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.14 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby předem.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 7. odstoupení od kupní smlouvy
 8. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služby, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce služby, které podléhá rychlé zkáze, jakož i služby, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným službym, od kupní smlouvy o dodávce služby v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 9. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí služby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů služby nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 10. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. služby musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením služby prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy služby nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 11. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení služby kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující služby vrátí nebo prokáže, že služby prodávajícímu odeslal.
 12. Nárok na úhradu škody vzniklé na služby je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 13. Do doby převzetí služby kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 14. Je-li společně se službym poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se službym prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 15. přeprava a dodání služby
 16. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 17. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat služby na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít služby při dodání.
 18. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno služby doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služby, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 19. Při převzetí služby od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů služby a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 20. Další práva a povinnosti stran při přepravě služby mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 21. Práva z Vadného plněnÍ
 22. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 23. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služby při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující služby převzal:

má služby vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné,

se služby hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle používá,

služby odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je služby v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

služby vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u služby prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení služby způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého služby na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou služby mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy služby.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služby bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního služby v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného služby, případně i v sídle nebo místě podnikání a okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované služby.
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 5. další práva a povinnosti smluvních stran
 6. Kupující nabývá vlastnictví ke služby zaplacením celé kupní ceny služby.
 7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eurohause@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 9. Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 11. ochrana osobních údajů
 12. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále společně vše jen jako „osobní údaje").
 14. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy
 15. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve   svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 16. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících služby nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 17. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 18. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 19. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službym, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 5. Doručování
 6. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 7. závĚrečná ustanovení
 8. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 11. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 12. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování a pro uplatňování reklamací: Tovární 1047, Sokolov, adresa elektronické pošty eurohause@seznam.cz, telefon 724212195

V Sokolově dne 20.3.2015